Definicja marketingu, która pojawiła się w ostatnich latach to koncepcja społeczna. Wyraża ona obawy dotyczące działań organizacji. Najczęściej porusza problematykę patologii, problemów społecznych, zakłóceń ładu społecznego. Ponadto marketing – definicja społeczna zastanawia się nad zagadnieniem: czy zaspokajając indywidualne potrzeby działają w interesie całego społeczeństwa?

Marketing i jego definicja w ujęciu społecznym jest zaadaptowaniem filozofii marketingu i dostosowanie technik marketingowych w celu wywołania zmian prowadzących do wykształcenia społecznie oczekiwanych postaw i systemu wartości. Ta definicja wyróżnia w swojej polityce elementy tj. zysk przedsiębiorstwa, zaspokojenia oczekiwań klienta oraz interesu publicznego. Obecnie przedsiębiorstwa zwracają uwagę także na trzeci komponent. Marketing społeczny zaistniał dzięki organizacjom społecznym poszukującym sposobów dotarcia do szerszych środowisk. Metody marketingu społecznego okazały się równie dobre do sprzedaży dóbr materialnych, co idei. W marketingu społecznym mix produkt jest oczekiwana postawa społeczną, cena stanowi koszty ponoszone przez klienta, dystrybucja to dostęp do środków umożliwiających zmianę postawy. Marketing  i jego definicja społeczna określa promocję jako informacje o organizacjach, programach, kampaniach. Społeczne ujecie marketingu wykształciło techniki promocji tj. segmentacja rynku. Informacja nie trafia do wszystkich, lecz za pomocą badań wybiera się aspekt problemu, który dotyczy grupy docelowej. Segmentacja jest podziałem rynku na grupy nabywców o różnych potrzebach, cechach i zachowaniu, które potrzebują odmiennych produktów. Polega to na takim podziale populacji, by odrębne grupy ludzi mogły zareagować podobnie na przekaz społeczny.