Marketing – definicja jego jest szeroka i niejednoznaczna. Obejmuje zagadnienia marketingu internetowego, politycznego, kampanii społecznych. Dawniej marketing i jego definicja pojmowana była jako realizacja sprzedaży. Dzisiejsza definicja marketingu zorientowana jest na kliencie i jego potrzebach. Potrzeba jest stanem człowieka, w którym odczuwa on brak czegoś, który powoduje chęć zapełnienia tego braku. Wyróżnia się potrzeby niższego i wyższego rzędu. Dzieli się je na pięć grup: potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, miłości i przynależności, szacunku i uznania, a także potrzeby samorealizacji. Istnieją także dwie, dodatkowe grupy potrzeb: poznawcze i estetyczne. Zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu uzależnione jest od zaspokojenie najpierw- tych niższego (potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa). Pragnienie jest przedmiotem lub środkiem zaspokajającym potrzeby. Można pragnąć, np. szklanki wody lub bliskości drugiego człowieka. Marketing polega na odkrywaniu i zaspokajaniu potrzeb. Firmy i przedsiębiorstwa zaspokajają je przez transakcje handlowe. Handel jest procesem sprzedaży lub wymiany dóbr i usług na pieniądze. Celem handlu jest osiągnięcie zysku.

Marketing i jego definicja mieści w sobie kilka podstawowych elementów, tj. produkt, cena, dystrybucja, promocja. Produkt to dobro lub usługa oferowane przez firmę na rynku. Cena jest kwota pieniędzy, jaką zapłacił konsument za dany towar. Dystrybucja obejmuje działania wykonywane przez firmę, które mają na celu udostępnienie produktu odbiorcom. Promocja jest działaniami przekazującymi klientowi informacje na temat produktu. Równocześnie działania te maja go zachęcać do jego kupna.